پزشکان متخصص

                                         

خانم دکتر فائزه فرزادی                                                               آقای دکترمحمد معز شهرام نیا